Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja w roku szk. 2021/2022

 

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Podstawowej Nr 341 od września 2021 roku!

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się bezpośrednie zebranie w szkole dla Rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i przyszłych klas pierwszych. Dlatego też pragniemy przybliżyć Państwu informacje o naszej placówce. Spotkania z rodzicami dzieci, które zakwalifikują się do szkoły i oddziałów zerowych, odbędą się pod koniec sierpnia – o terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej istnieje od 1993 roku. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania we współczesnym świecie – oprócz wiedzy staramy się wyposażyć młodych ludzi w kulturę, szacunek do innych, tolerancję, odpowiedzialność, aktywność społeczną oraz wrażliwość i kreatywne podejście do życia.

Baza szkoły:

 • budynek szkolny przyjazny dzieciom, z ciekawą wewnętrzną architekturą i w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością,  całkowicie wyposażony dla potrzeb nauczania i wspomagania wczesnoszkolnego;
 • nauka odbywa się  w pracowniach edukacji wczesnoszkolnej oraz salach  komputerowych, w których  znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne;
 • obiekty sportowe – duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna z lustrami, wielofunkcyjne boiska przyszkolne;
 • przyjazne sale świetlicowe oraz w pełni wyposażone salki do zajęć wspomagających;
 • dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia szkolna;
 • stołówka szkolna – firma zewnętrzna  zapewnia odpłatnie gorące posiłki, które przygotowuje na miejscu, sklepik, automat ze zdrowymi przekąskami;
 • gabinet pielęgniarki szkolnej z opieką w czasie godzin pracy szkoły;

Oferta szkoły:

 • organizujemy  zajęcia dydaktyczne w godzinach 8.00-16.00, ze zmianowością;
 • oferujemy właściwy poziom nauczania pod okiem doświadczonej, wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej, która stosuje najnowsze techniki i metody pracy;
 • realizujemy ciekawe, autorskie programy i  projekty edukacyjne , które rozwijają zainteresowania i pasje uczniów;
 • proponujemy szeroką gamę dodatkowych zajęć: taniec towarzyski, nauka pływania, szachy, przedmiotowe zajęcia rozwijające; zajęcia sportowe;
 • wspieramy uczniów z trudnościami poprzez zajęcia wspomagające prowadzone przez specjalistów z wysokimi kompetencjami (pedagog, psycholog, logopeda, pedagodzy wspomagający, reedukatorzy);
 • zapewniamy opiekę  świetlicową w godzinach 7.00 - 17.00;
 • tworzymy programy wychowawcze we współpracy z rodzicami, którzy mają wpływ na wychowanie i kształcenie swoich dzieci;
 • oferujemy na zajęciach dydaktycznych język angielski, a od klasy VII jako drugi – język hiszpański;
 • promujemy aktywny styl  życia uczniów ,organizując ciekawe zajęcia sportowe;
 • uwrażliwiamy  dzieci na pomoc potrzebującym w ramach  szkolnego wolontariatu;
 • współpracujemy z wieloma instytucjami, które mają wpływ na zdobywanie wiedzy i rozwój zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków;
 • proponujemy ciekawe  uroczystości  i imprezy kulturalne  dla uczniów i ich rodziców;
 • oferujemy  dostęp do odpłatnych zajęć rozwijających na terenie szkoły – nauka języków, akrobatyka, piłka nożna, ceramika, szachy, nauka języków, karate

 

 

W lutym 2021 roku rozpoczęła się rozbudowa naszej szkoły . Naukę w nowej , przestronnej placówce  dzieci z grup 0 i klas 1 – 3 rozpoczną już 1 września 2022 r.

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy kierować je na adres mailowy: sekretariat@sp341.edu.pl

 


Harmonogram rekrutacji do klas I w Szkole Podstawowej Nr 341
w roku szkolnym 2021/2022

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 23 lutego do 1 marca (do godz. 16.00)

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).  

2 marca (od godz. 13.00)

18 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie  


(rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym)  

2 marca (od godz. 13.00)

19 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

23 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

(od godz. 13.00)

29 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

 

4 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

16 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

16 czerwca

godz. 16.00

21 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie


(rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym). 

16 czerwca

 

22 czerwca (do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

25 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 czerwca

(od godz. 13.00)

1 lipca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

         

 


 

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej Nr 341 w roku szkolnym 2021/2022

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23 lutego

1 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

2 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

2 marca

godz. 13.00

18 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym) 

2 marca

godz. 13.00

 

19 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

godz. 13.00

29 kwietnia

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

16 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

16 czerwca

godz. 16.00

21 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym) 

16 czerwca

 

22 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 czerwca

godz. 13.00

 

1 lipca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć