Nawigacja

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności SP nr 341
Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2004 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.06.2020 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Niedostępne elementy i treści:

 • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://sp341.edupage.org/ spełnia wymagania w 92.27%.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli potrzebne są informacje w innej formie niż prezentowana prosimy o kontakt. W zgłoszeniu podaj adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść, swoje imię i nazwisko,

swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) oraz oraz jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa).
Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest Pan Artur Malczuk – adres email: sekretariat@sp341.edu.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu tel. (22) 638 61 28 wew. 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Oławskiej z podjazdem dla wózków.

Przy wejściu, po lewej stronie znajduje się recepcja. 

Dla osób na wózkach dostępny jest winda, która znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W razie potrzeby, po uprzednim poinformowaniu, można skorzystać z usług z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

Raport o stanie zapewniania dostępności

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć