Nawigacja

Zasady kształcenia na odległość

 

Szkoła Podstawowa Nr 341

im. Twórców Literatury Dziecięcej

 

 

Regulamin portalu edukacyjnego Teams

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Portal Edukacyjny jest udostępniany przez Szkołę Podstawową nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej.

 

 1. Portal edukacyjny obsługiwany jest przez Szkołę Podstawową nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej.

 

 

 1. Portal obejmuje:

a) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Szkołę Podstawową nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej we własnym imieniu w domenie internetowej www.sp341edupage.org   i jej subdomenach;

b) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż przez Szkołę Podstawową nr 341  im. Twórców Literatury Dziecięcej.

 

 1. Za pośrednictwem portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 2. W ramach portalu prezentowane są treści edukacyjne i oświatowe.
 3. W ramach portalu użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.
 4. Niniejszy regulamin jest opublikowany na stronie internetowej o adresie: www.sp341.edupage.org.  
 5. Korzystanie z portalu odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z portalu w oparciu o niniejszy regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w portalu.
 7.  Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Korzystanie z materiałów, treści edukacyjnych, aplikacji znajdujących się w portalu edukacyjnym oraz usług elektronicznych jest bezpłatne.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH W PORTALU.

 

 1. Korzystanie z serwisu internetowego lub usług elektronicznych udostępnianych przez portal edukacyjny może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.
 2. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w punkcie poprzednim niniejszego regulaminu na stronach internetowych portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w punkcie II.1 powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.
 3. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejszego regulaminu.

 

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

 

 1. Wszelkie prawa do portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników portalu, należą do Szkoły Podstawowej nr 341  im. Twórców Literatury Dziecięcej i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie III.1 powyżej, dotyczy w szczególności:

 

 1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

 

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

 

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

 

d) nazw domen internetowych;

 

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

 

 1. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
 1. użytkownicy portalu mogą korzystać z jego elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
 2.  poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody  Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Polskiej (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w portalu:

 

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 

 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 

 • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

 • w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

 

 • w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części, o ile przepisu prawa nie stanowią inaczej.

 

 1. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie III.3 niniejszego regulaminu lub ma wątpliwości co do dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się ze Szkołą Podstawową nr 341

 im. Twórców Literatury Polskiej.

 1.  Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Polskiej treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych  i audiowizualnych) prezentowanych w ramach portalu edukacyjnego może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej.
 2. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak -  przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach portalu edukacyjnego, w tym treści o charakterze reklamowym.

 

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w portaluSzkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej podaje w polityce prywatności.
 2. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określają uregulowanie szczególne wymienione w punkcie II niniejszego Regulaminu, dotyczące poszczególnych serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w ramach Portalu.
 3. Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa V.

 

III WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 341 IM. TWÓRCÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ .

 1. Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej dokłada starań, aby korzystanie z portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w portalu.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z portalu, to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszego regulaminu lub/i na stronach internetowych portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

 

VI. KORZYSTANIE Z PORTALU JEST BEZPŁATNE.

VII. TREŚCI DLA OSÓB MAŁOLETNICH.

 1. Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej dołoży wszelkich starań, aby na stronach internetowych portalu nie udostępniano treści nieodpowiednich dla osób małoletnich.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Korzystając z portalu, jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu oraz uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników portalu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej jest uprawniona do zaprzestania udostępniania portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika portalu, w przypadku:
 1. naruszenia przez użytkownika portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu, uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
 2. w przypadku działania przez użytkownika portalu na szkodę Szkoły Podstawowej

nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej lub innych użytkowników portalu lub innych osób;

 1. w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszego regulaminu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 341 IM. TWÓRCÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ

 1.  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników portalu. Jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

 

 1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

 

 1. przyczynami niezależnymi od Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 

 1.  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej dokłada starań, aby informacje ukazujące się na stronach internetowych portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika portalu. Dlatego zastrzegamy, że Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż ze Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej (w szczególności od samych użytkowników portalu lub od osób określonych w punkcie I.3 niniejszego regulaminu).
 2. Na stronach internetowych portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez szkołę.  Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Portalu), nie mamy kontroli. W związku z tym, szkoła oświadcza że:

a) użytkownicy portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej wyłącznie na własną odpowiedzialność;

b) niniejszy regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

 1.  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w portalu przez inne osoby niż szkoła (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników portalu). Udostępnienie przez szkołę możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 2. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w portalu przez szkołę nieodpłatnie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników portalu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
 3. Niezależnie od innych zastrzeżeń, W przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w portalu przez szkołę. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej jest jednak odpowiedzialna za własne działania. Szkoła jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5.  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym regulaminem lub uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie II niniejszego regulaminu oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od szkoły.
 7.  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników portalu za pośrednictwem sieci Internet.
 8.  W przypadku, gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, szkoła nie gwarantuje udostępniania portalu edukacyjnego (w całości lub w części) osobom, które bez zgody szkoły dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach portalu edukacyjnego (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

X. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Niniejszy regulamin korzystania z portalu edukacyjnego wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszego regulaminu.
 2.  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego regulaminu zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszego regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Użytkownik portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego regulaminu.

XI. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 1.  Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego regulaminu,  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej zastrzega sobie prawo do zmiany udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w portalu, w każdym czasie.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego regulaminu,  Szkoła Podstawowa nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej może informować użytkowników portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia szkoły na stronach internetowych portalu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć