Nawigacja

Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Finansowanie obiadów w szkole

Rodzice uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia (dla Bemowa OPS ul. Rozłogi 10) i złożyć wniosek wraz ze stosownymi dokumentami.

W przypadku, gdy rodzina dziecka znajduje się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej, a nie może uzyskać dofinansowania obiadów ze środków pomocy społecznej (z powodu np. nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej rodziny, braku meldunku, braku wymaganych dokumentów), może ubiegać się o dofinansowanie dożywiania ze środków, którymi dysponuje Szkoła. Z tej pomocy materialnej mogą korzystać również wychowankowie oddziałów zerowych. Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z opłat za korzystanie przez uczniów  i wychowanków oddziałów zerowych z posiłku w szkolnej stołówce jest złożenie przez rodziców wniosku wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o miesięcznych dochodach członków rodziny do pedagoga szkolnego.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać u pedagoga szkolnego p. 34

 

Stypendium szkolne dotyczy uczniów kl. I-VIII

Stypendium może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 514 zł na osobę w rodzinie.

Zainteresowani rodzice dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2018 r., pobrany ze strony internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy (link poniżej) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2018 r.) - kserokopie zaświadczeń, decyzji lub oświadczenia.

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne, otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych imiennych faktur wystawionych na dziecko.

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243/attachments/wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-10918-rodo2.docx

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Druki wniosków wraz z instrukcją o stypendium i zasiłek szkolny oraz dofinansowanie obiadów przez Szkołę dostępne są u pedagoga szkolnego oraz na stronie Biura Edukacji  m, st, Warszawy.

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243/attachments/wniosek-o-zasilek-szkolny-nowy-od-1092018-rodo2.docx

 

 

Pomoc socjalna z Funduszu Rady Rodziców

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku przez rodzica, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, potwierdzonego opiniami wychowawcy oddziału i pedagoga szkolnego.

Dofinansowanie jest udzielane do:

1. Wycieczek szkolnych, wyjazdów na zielone szkoły.

2. Wyjść do kina, teatru, muzeum, na wystawy itp.

3. Zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie dziecka.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć