Nawigacja

LATO W MIEŚCIE 2023

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2023


Zwrot za wyżywienie

Zasady zgłaszania nieobecności opieki dziecka uczestniczącego w Akcji Lato w Mieście


Informacje dotyczące opłaty za opiekę i wyżywienie oraz zwroty

 

Informacje dotyczące opłat za opiekę oraz wyżywienie podczas Akcji „Lato w Mieście” w SP 341
1. Rodzice/opiekunowie prawni Akcji wnoszą opłaty za opiekę oraz posiłki.
2. Opłata za opiekę wynosi 30 zł dziennie.
3. Opłata za wyżywienie wynosi 20 zł dziennie Uczestnik Akcji w FPE korzystający z wyżywienia otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Szkoła dysponuje dystrybutorem wody. Należy posiadać własną butelkę lub bidon.
4. Opłaty są obowiązkowe dla uczestników i wnoszone za pełen turnus lub jego wielokrotność. Za turnus uznaje się 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku.
5. Opłaty dokonywane są przez rodziców/opiekunów prawnych:
• za opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek nr 04 1030 1508 0000 0005 5083 2054
• za posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek nr 98 1940 1076 3017 2447 0003 0000
6. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
8. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
9. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę nastąpi do 02.10.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:
• do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego pod numerem tel. 22 638 61 28 w. 311 lub 317, e-mailowego latowmiescie.sp341@eduwarszawa.pl lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
• do 08.09.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku w formie papierowej o zwrot płatności za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.
Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat za opiekę.

10. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila latowmiescie.sp341@eduwarszawa.pl

11. Odwoływanie posiłków należy zgłaszać za pomocą sms pod numerem telefonu 511 131 109 lub drogą mailową na adres: paulina.domaracka@szwajcarka.net najpóźniej do godziny 9.00 na dzień bieżący, natomiast do godz.14.00 na dni następne.
Zwrot opłat za posiłki nastąpi do 02.10.2023 r.
Odwołanie posiłku nie jest jednoznaczne z odwołaniem nieobecności dziecka w Akcji "Lato w Mieście"


 

Opłaty w ramach Akcji "Lato w Mieście" 2023 w SP 341

opłata za wyżywienie (20,00  zł dziennie) - 98 1940 1076 3017 2447 0003 0000

Opłata za opiekę (30,00 zł dziennie) - 04 1030 1508 0000 0005 5083 2054

 


 

Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”.

Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników.

W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

 

Jak się zapisać?

 

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 16 maja 2023 r. o godz. 16.00.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie:

http://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/

za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło.

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 będą publikowane na bieżąco na stronie http://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/

 

Zapraszamy!

Robert Tkaczyk
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Edukacji (BE)

 


 

Akcja „Lato w Mieście” 2023 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341

Informacje uzupełniające

baner lato w mieście 2023

 

Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany następuje poprzez złożenie  karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzeniem opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczeniem o zwolnieniu z opłat.

Karty wraz z wydrukowanymi potwierdzeniami przelewów  (za opiekę  i wyżywienie) prosimy składać w budynku nowej szkoły SP 341   w  godz.  7.00-17.00 w dniach od 31 maja do dnia 13 czerwca 2023 r. (do godz.12.00). Zwracamy się prośbą o dostarczanie kompletnej dokumentacji (karty wraz z dowodami wpłat).

Złożenie karty/kart i wydrukowanych potwierdzeń przelewów w szkole jest warunkiem udziału dziecka  w Akcji.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2022/2023 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych  w okresie od 1 września do 31 sierpnia.
 3. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic, w załączonym poniżej harmonogramie  a także w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
 4.   Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 26 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. (z wyjątkiem ósmego i dziesiątego tygodnia ferii letnich, który trwa 4 dni tj. 14.08-18.08.2023 r. i 28.08-31.08.2023 r.). W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2023.

Feryjna Placówka Edukacyjne w SP 341 prowadzi nabór uczniów na 3 turnusy  w łącznym terminie od 26 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
  w
  elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 16.05.2023 r. od godziny 16:00 do 28.05.2023 r. do godziny 24:00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.

W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE

w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka

w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.

 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
 • rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
 1. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 30.05.2023 r. od godziny 16:00.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym w harmonogramie tj. od 31.05.2023 r. od godziny 8:00 do 13.06.2023 r. do godziny 12:00.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w FPE.

 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 2. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 3. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej na adres latowmiescie.sp341@eduwarszawa.pl
 4. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
 5. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach, serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl oraz systemie zgłoszeń pod adresem:

warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

Harmonogram zapisów do Akcji "Lato w Mieście" 2023

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

16.05.2023 r.
godzina 16:00 (wtorek)

28.05.2023 r.
godzina 24:00 (niedziela)

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

30.05.2023 r.
godzina 16:00 (wtorek)

Informacja w systemie o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

31.05.2023 r.
godzina 8:00 (środa)

13.06.2023 r.
godzina 12:00 (wtorek)

 1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
  Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę.

oraz

 1. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
  - karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami - potwierdzenie opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
  Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.

19.06.2023 r.
 godzina 16:00 (poniedziałek)

Publikacja (w systemie) listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

20.06.2023 r.
godzina 12:00 (wtorek)

Publikacja wolnych miejsc.

 

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
 • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
 • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 20.06.2023 r. od godziny 12:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2023;
 • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

20.06.2023 r.

godzina 12:00 (wtorek)

Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć