Nawigacja

Międzyszkolne konkursy z cyklu ”Warszawa - moje miasto”.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie, ul. Oławska 3, serdecznie prosi o rozpropagowanie wśród uczniów międzyszkolnych konkursów z cyklu ”Warszawa - moje miasto”.

Szkoła Podstawowa nr 341

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Twórców Literatury Dziecięcej

ul. Oławska 3

01-494 Warszawa

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie, ul. Oławska 3, serdecznie prosi o rozpropagowanie wśród uczniów międzyszkolnych konkursów z cyklu ”Warszawa - moje miasto”.

 

 

Konkursy będą odbywać się w następujących kategoriach:

 

 • Konkurs literacki
 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs fotograficzny
 • Konkurs multimedialny

 

Celem konkursów jest:

 

 1. Poznanie przez uczniów własnej kultury i dziedzictwa naszego miasta;
 2. Rozwijanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej;
 3. Kształtowanie postaw zaangażowania w sprawy własnego środowiska i społeczności lokalnej;
 4. Pielęgnowanie wartości tkwiących we własnym mieście w kontekście wartości narodowych, państwowych  i ogólnoludzkich;
 5. Pogłębianie umiejętności gromadzenia informacji i rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

W załączeniu:

 

Regulaminy konkursów.

 

 

Dyrektor Szkoły

Krystyna Gawrjołek

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego „Warszawa w moich oczach”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341

im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie ul. Oławska 3. tel:226386128

 

2. Celem konkursu jest:

a) zainteresowanie uczniów miastem, w którym mieszkają

b) integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia

c) kształtowanie patriotyzmu lokalnego

d) wyzwalanie kreatywności

e)rozwijanie talentów plastycznych

 

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko  z klas 1-7.

2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:

a) I kategoria – uczniowie z klas 1-3

b) II kategoria –  uczniowie z klas 4-7

 

III. Zasady Konkursu

1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

3. Praca powinna przedstawiać wybrany fragment Warszawy.

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką barwną/ barwny rysunek, malarstwo/.

5. Pracę należy wykonać w formacie A4 , A3lub A2

6. Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz prawidłowo wypełnionego i naklejonego na pracę, kuponu konkursowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Oławska 3 ,01-494 Warszawa do dnia 9 lutego 2018 r.

 

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematyką,

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c) ogólne wrażenia estetyczne.

2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

3. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po  15 lutym 2018r. Termin ogłoszenia wyników i   lista zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły SP 341.

5. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 341 , o czym zostaną powiadomieni uczestnicy konkursu.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sp.341 edu.pl
 2. Nadesłane kupony konkursowe i prace  podlegają zwrotowi. Prace można odebrać po zakończeniu wystawy w SP  341.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu „Warszawa- moje miasto”   w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883z późniejszymi zmianami/  i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka  w publikacjach  o których zdecyduje organizator”.

 

Osoba odpowiedzialne za konkurs: A. Lasoń Długosz, K. Kosińska, D. Marcinkowska

 


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNY

 „Moje miasto, a w nim….”

Przedmiotem fotografii powinny być wyjątkowe miejsca lub budowle Warszawy.

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów bemowskich szkół podstawowych.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Każda szkoła może nadesłać  do 10 fotografii.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
 7. Prace w formacje JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1 MB należy nadesłać na adres konkurs.sp341@gmail.com w formie załączników do listu elektronicznego.
 8. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 9. Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie oryginalne, samodzielne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 10. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego etap szkolny konkursu, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia.
 11. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych fotografii  w różnych  publikacjach.
 12. Zdjęcia należy nadsyłać do 9 lutego 2018r.
 13. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez dyrektora szkoły. Decyzje jury są ostateczne.
 14. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury i zaproszeni na rozdanie nagród.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków regulaminu.
 16. Wraz z przysłaną fotografią, każdy autor podpisuje i przesyła do organizatora następującą klauzulę:
 17. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu „Warszawa- moje miasto”  w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883z późniejszymi zmianami/  i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka  w publikacjach  o których zdecyduje organizator”.

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Artur Malczuk, D. Kosiór, A. Gajewska

 

 


 

 

Regulamin konkursu poetyckiego „Sen o Warszawie”.

 

Przepisy ogólne:

 

 1. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Warszawa – moje miasto”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341  im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych dzielnicy Bemowo.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:

 

Grupa I – klasy I- III

Grupa II – klasy IV - VII

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
 4. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach.

Przepisy dotyczące prac:

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, napisane samodzielnie, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać zapisane odręcznie lub w wydruku komputerowym formatu A4.
 4. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wierszy opatrzonych prawidłowo wypełnionym kuponem konkursowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Oławska 3,01-494 Warszawa do dnia 9 lutego 2018 r. z dopiskiem „konkurs poetycki”
 6. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu Warszawa- moje miasto”   w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883  z późniejszymi zmianami/  i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka  w publikacjach  o których zdecyduje organizator”.

 

Terminarz:

 1. Konkurs trwa do 9 lutego 2018 r.
 2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Ocena prac przez Jury po  15 lutym 2018r.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 5. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół.
 6. O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

 

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Agata Gajewska

 


Regulamin konkursu na prezentację multimedialną

 „Warszawskie pałace”.

 

Celem konkursu jest:

 • Poznawanie własnego miasta, w tym jego dziedzictwa kulturowego jako części Polski i Europy.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Poznanie tradycji społeczno-kulturowej i gospodarczej naszego miasta.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.

 

Postanowienia konkursu:

 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Szkoły składają 1-5 prezentacji multimedialnych w terminie do 9 lutego 2018r.
 3. Prezentacje 5- 7  minutowe powinny zawierać informacje o warszawskich pałacach oraz zdjęcia własne lub opatrzone nazwą źródła.
 4. Praca może być wykonana w formie prezentacji multimedialnej lub filmu.
 5. Na pierwszym  slajdzie muszą znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna.
 6. Na ostatnim slajdzie konieczne jest podanie źródeł, z których uczniowie korzystali.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac, nagranych na płytach CD,  DVD  lub i  opatrzonych  prawidłowo wypełnionym kuponem konkursowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa, do dnia 9 lutego 2018r. z dopiskiem „konkurs multimedialny” lub nadesłanych na adres konkurs.sp341@gmail.com w formie załącznika do listu elektronicznego.
 8. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu „Warszawa- moja miasto”  w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883  z późniejszymi zmianami/i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka  w publikacjach o których zdecyduje organizator”.
 9. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 10. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów:
 • Wartość merytoryczna-(0-10 pkt.)
 • Oryginalny pomysł-(0-10 pkt.)
 • Ciekawy sposób wykonania-(0-10 pkt.)
 • Wartość informatyczna (efekty specjalne) - (0-10pkt.)
 1. Komisja szkolna wybiera najlepsze prace, które otrzymają najwięcej punktów.
 2. Przesłanie wyników do zwycięskich szkół wraz z zaproszeniem do udziału w uroczystym podsumowaniu konkursu.
 3. W skład komisji wchodzą:
 • nauczyciele historii
 • nauczyciele informatyki
 1. Finaliści otrzymują dyplomy i nagrody książkowe

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Dorota Kosiór, J. Kuk, J. Kania, A. Malczuk

 

Załącznik nr 1 do konkursu "Warszawskie pałace"

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć