Nawigacja

Konkursy z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH

 

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych dzielnicy Bemowo do udziału w konkursach międzyszkolnych z cyklu „Niepodległość”.

 

Konkursy będą odbywały się w następujących kategoriach:

 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs na prezentację multimedialną

Warszawa, dn.12.10.2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 341
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Oławska 3
01-494 Warszawa

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH

 

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych dzielnicy Bemowo do udziału w konkursach międzyszkolnych z cyklu „Niepodległość”.

 

Konkursy będą odbywały się w następujących kategoriach:

 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs na prezentację multimedialną

 

Celem konkursówjest:

 • Zainteresowanie uczniów historią własnego narodu, a szczególnie walką Polaków o niepodległość i swoje prawa w czasach zaborów.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności.

 

W załączeniu:

Regulaminy konkursów.

 

Alicja Lasoń- Długosz
Dorota Kosiór
Jolanta Kuk
Katarzyna Kosińska
Dorota Marcinkiewicz

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego „ILUSTACJE DO POLSKICH PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH’’

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341

 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie ul. Oławska 3. tel:226386128

 

2. Celem konkursu jest:

a) zainteresowanie uczniów walką Polaków o niepodległość

b) integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia

c) kształtowanie patriotyzmu

d) wyzwalanie kreatywności

e)rozwijanie talentów plastycznych

 

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko  z klas 1-7.

2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:

a) I kategoria – uczniowie z klas 1-3

b) II kategoria –  uczniowie z klas 4-7

 

III. Zasady Konkursu

1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

3. Praca powinna ilustrować dowolnie wybraną pieśń ( z dziesięciu zaproponowanych )

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką barwną/ barwny rysunek, malarstwo/.

5. Pracę należy wykonać w formacie A4 ( uczniowie klas 1-3)

 A3lub A2 uczniowie klas 4-7)

6. Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz prawidłowo wypełnionegoi naklejonego na pracę, formularza konkursu,( którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu ), na adres:Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Oławska 3 ,01-494 Warszawa

do dnia 27 listopada 2017 r.

 

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematyką,

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c) wkład pracy

d) ogólne wrażenia estetyczne.

2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

3. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po  5 grudnia 2017r. Termin ogłoszenia wyników i   lista zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły SP 341.

5. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 

w Szkole Podstawowej Nr 341.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sp.341 edu.pl
 2. Nadesłane pracepodlegają zwrotowi. Prace można odebrać

po zakończeniu wystawy w SP341.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu „ILUSTRACJE DO POLSKICH PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH”w celach wynikającychz regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 rokuo ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883z późniejszymi zmianami/i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dzieckaw publikacjacho których zdecyduje organizator”.

 

Formularz  konkursu plastycznego

Osoba odpowiedzialna za konkurs:
Alicja Lasoń Długosz TEL : 509547575


Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
„Walka Polaków o prawa  w czasach zaborów”.

 

Celem konkursu jest:

 • Zainteresowanie uczniów historią własnego narodu, a szczególnie walką Polaków o niepodległośći swoje prawa w czasach zaborów.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności.

 

 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Szkoły składają 1-3 prezentacji multimedialnych w terminie do 27.11.2017r.

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 341 lub przesyłają je pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 341 ul Oławska 3, 01-494 Warszawa.

 

Prosimy podać w opisie imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz nazwisko opiekuna.

 

 

 1. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły.W skład komisji wchodzą:

· nauczyciele historii

· nauczyciel informatyki

 

 1. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów:
 • Wartość merytoryczna-(0-10 pkt.)
 • Oryginalny pomysł-(0-10 pkt.)
 • Ciekawy sposób wykonania-(0-10 pkt.)
 • Wartość informatyczna- (0-10pkt.)

 

 1. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
 2. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po5 grudnia 2017r. Termin ogłoszenia wyników ilista zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły SP 341.

 

 1. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie sięw Szkole Podstawowej Nr 341.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sp.341 edu.pl
 2.  
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu „Walka Polaków o prawa  w czasach zaborów”.  w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883z późniejszymi zmianami/ i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka  w publikacjach  o których zdecyduje organizator”.

 

Organizatorzy:
Dorota Kosiór
Jolanta Kuk
e-mail: dorotakosior77@gmail.com

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć