Nawigacja

Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM

NR 341 W WARSZAWIE

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i w odległej perspektywie do wyboru zawodu. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.

WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej.

WSDZ to również  program  który zawiera treści dotyczące zawodów, kwalifikacji i stanowisk pracy oraz możliwości uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi – a zatem informacje edukacyjno-zawodowe, informacje dotyczące rynku pracy i informacje dotyczące samopoznania.

 

Cele programu

Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego.

Cele ogólne programu:

 • poznawanie samego siebie;
 • analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;
 • poszerzanie własnych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;
 • rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

 

Cele szczegółowe:

W obszarze POZNANIE SIEBIE uczeń:

 • rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy;
 • określa aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji.

 

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń:

 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody;
 • wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów;
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 • konfrontuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców.

 

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY uczeń:

 • charakteryzuje strukturę systemu edukacji;
 • analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia;
 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU uczeń:

 • określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;
 • planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;
 • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery.

 

Opis zakładanych efektów kształcenia

W zakresie wiedzy uczeń:

 • posługuje się  pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych;
 • identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;
 • wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;
 • wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

 

W zakresie umiejętności uczeń:

 • rozwija swoje zainteresowania;
 • wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie określić swe predyspozycje, zdolności, umiejętności;
 • samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno--zawodowego.

 

W zakresie kompetencji społecznych uczeń:

 • skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;
 • przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu postępowania innych ludzi;
 • rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.

 

Tematy zajęć realizowane w klasach VII podczas zajęć z doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

 

Jeden temat zajęć obejmuje jedną jednostkę lekcyjną, tj. 45 minut.

 

Bloki tematyczne

Temat zajęć

Czas przeznaczony
na realizację

Samopoznanie

 1. Wszyscy jesteśmy zdolni!

45 minut

 1. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.

45 minut

 1. Umiejętności a zawód.

45 minut

 1. Moje umiejętności.

45 minut

 1. Czym się interesuję?

45 minut

Informacje edukacyjno-zawodowe

 1. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

45 minut

 1. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

45 minut

Rynek pracy

 1. Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

45 minut

 1. Od elektryka do kierownika.

45 minut

    10. Kompetencje na rynku pracy.

45 minut

 

Szkolny Koordynator Doradztwa Zawodowego
Katarzyna Bieżuńska-Bylinka

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
  ul. Oławska 3
  01-494 Warszawa
 • 22 638 61 28
  22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć