Nawigacja

Profilaktyka i terapia

Nie ten silny kto słabszego gnębi, lecz ten kto staje w jego obronie

 

Zespół Profilaktyczno – Terapeutyczny

 

Organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz Statut Szkoły §23 Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno­­‑pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Specjaliści prowadzą zajęcia z dzieckiem uwzględniając jego  możliwości psychofizyczne, zainteresowania i uzdolnienia.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"
    ul. Oławska 3
    01-494 Warszawa
  • 22 638 61 28
    22 638 61 28 (fax)

Galeria zdjęć